Economia de l’empresa

LA INFORMACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA A L’EMPRESA

El patrimoni i la comptabilitat

- El patrimoni empresarial. Masses patrimonials. Estructura econòmica i financera
- La comptabilitat
- La partida doble
- Els assentaments

El cicle comptable

- El cicle comptable
- Assentament d’obertura
- Llibre diari i llibre major
- El balanç de comprovació
- Correccions i assentaments d’exercici
- Obtenció del resultat de l’exercici
- Balanç de situació final i tancament de comptes

Normalització i verificació comptable. Legislació fiscal

- El Pla General de Comptabilitat. Normalització comptable
- Verificació comptable
- Legislació mercantil
- Legislació fiscal

Els estats financers

- Els comptes anuals
- El balanç de situacó per a pimes
- El compte de pèrdues i guanys per a les pimes
- La memòria i l’estat de canvis en el patrimoni net

L’anàlisi dels estats financers de l’empresa. Anàlisi patrimonial i anàlisi financera

-Introducció a l’anàlisi d’estats comptables
- Anàlisi patrimonial
- Anàlisi financera: els fons de maniobra i les situacions financeres
- Anàlisi financera amb ràtios

L’anàlisi dels estats financers de l’empresa. Anàlisi econòmica

- Formulació del model funcional de resultats
- Anàlisi de la rendibilitat de l’empresa

GESTIÓ FINANCERA

La inversió en l’empresa

- Concepte d’inversió
- Característiques d’una inversió
- Classificació de les inversions
- Mètodes de valoració i selecció d’inversions
- Exercicis de selecció d’inversions amb un plantejament diferent
- Full de càlcul aplicat a la selecció d’inversions
- Les inversions i el risc

El finançament en l’empresa: les fonts de finançament

- El finançament
- Fonts de finançament a l’empresa
- Els mercats de valors i les operacions de finançament empresarial
- Selecció de la font de finançament
- Cost d’una font de finançament

El finançament en l’empresa: els cicles interns

- Els cicles de l’empresa
- Període mitjà de maduració
- Relació entre el període mitjà de maduració i el fons de maniobra

DIRECCIÓ ESTRATÈGICA I CREIXEMENT EMPRESARIAL

La direcció estratègica de l’empresa

- Què és la direcció estratègica
- El procés de la direcció estratègica
- Els nivells d’estratègia: l’abast de la direcció estratègica
- Les estratègies competitives: l’avantatge competitiu i la creació de valor
- Exemples reals d’estratègies aplicades en empreses d’èxit

Creixement intern i extern de l’empresa

- Localització de l’empresa
- La dimensió de l’empresa
- Creixement de l’empresa
- La globalització. La internalització. La deslocalització
- Les petites i mitjanes empreses (pimes)
- L’empresa i les tecnologies de la informació i la comunicació

EL PROJECTE EMPRESARIAL: CREAR UNA EMPRESA

- La creació d’una empresa: el projecte d’iniciativa empresarial
- Pla d’empresa
- Presentació del projecte
- El pla de màrqueting
- Pla de producció
- Pla d’inversió i finançament
- Aspectes legals
- Crear o no l’empresa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*


− seven = 2

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>