Llengua catalana i literatura 1r ESO

(pendent d’edició)

Comprensió i expressió.

Presentació de les característiques estructurals del text narratiu i del dietari.

Cerca del significat del lèxic desconegut.

Anàlisi d’un text narratiu.

Comprensió i  producció de textos narratius.

Us de tècniques de consulta d’informació.

Elaboració de textos narratius.

Presentació de les característiques d’una notícia periodística.

Classificació de paraules en diversos camps lèxics.

Comprensió i producció de notícies periodístiques.

Producció de textos orals a partir d’una situació donada.

Identificació de les paraules clau d’un text.

Cerca d’informació a Internet.

Presentació de les característiques del text expositiu.

Identificació de les parts d’un text expositiu.

Comprensió del text.

Elaboració d’un resum.

Producció de missatges orals a partir de pautes donades.

Cerca d’informació en fonts escrites a Internet.

Elaboració de textos orals a partir de pautes donades.

Redacció de textos expositius.

Presentació de les característiques generals dels textos descriptius.

Cerca del significat de lèxic desconegut.

Comprensió d’un text descriptiu escrit.

Ús d’Internet per a l’obtenció d’informació.

Observació i anàlisi de diversos textos descriptius.

Relació de substantius amb l’adjectiu corresponent.

Elaboració de textos descriptius.

Reconeixement de  les característiques principals del retrat com un tipus de text descriptiu.

Distinció i classificació de sinònims i antònims.

Compleció de sintagmes amb els adjectius corresponents.

Identificació de descripcions amb una imatge.

Comparació de retrats diferents.

Representació oral de situacions diverses.

Creació de textos descriptius a partir d’unes pautes.

Reconeixement de les característiques principals del text descriptiu d’espais.

Cerca del significat del lèxic desconegut.

Comprensió del text.

Ús de les TIC.

Identificació dels elements descriptius d’un text.

Redacció d’un text descriptiu.

Exposició oral d’una descripció d’un paisatge.

Reconeixement de les característiques principals del text conversacional.

Cerca del significat del lèxic desconegut.

Lectura i comprensió del text.

Cerca de paraules dels camps lèxics indicats.

Anàlisi de l’estructura d’una entrevista a partir d’unes pautes donades.

Reconeixement de les característiques generals del còmic.

Identificació dels elements  que conformen el còmic.

Lectura i anàlisi de diversos còmics.

Relació d’interjeccions amb el seu significat.

Identificació dels recursos expressius que es fan servir en els còmics.

Ús de les TIC.

Elaboració d’un còmic a partir d’unes pautes donades.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*


six − = 1

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>