Matemàtiques 1r ESO

0. Repàs

Sistema de numeració decimal

Sumes i restes amb nombres naturals

Interpretació i representacions fraccions

Nombres decimals

Angles

Polígons

Diagrama de barres

1. Nombres naturals

Nombres naturals

Multiplicació de nombres naturals

Divisió de nombres naturals

Potències de nombres naturals

Operacions amb potències

Arrels quadrades

Jerarquia de les operacions

Aproximacions i errors

L’essencial

Activitats

A la vida quotidiana

2. Divisibilitat

Divisibilitat en nombres naturals

Múltiples d’un nombre

Divisors d’un nombre

Nombres primers i compostos

Criteris de divisibilitat

Factorització d’un nombre

Màxim comú divisor

Mínim comú múltiple

L’essencial

Activitats

A la vida quotidiana

3. Fraccions

Nombres fraccionaris

Fraccions pròpies i impròpies

Fraccions equivalents

Comparació de fraccions

Suma i restes de fraccions

Multiplicació de fraccions

Divisió de fraccions

L’essencial

Activitats

A la vida quotidiana

4. Nombres decimals

Nombres decimals

Tipus de nombres naturals

Nombres decimals i fraccions

Aproximació de nombres decimals

Suma i resta de nombres decimals

Multiplicació de nombres decimals

Divisió de nombres decimals

L’ essencial

Activitats

La vida quotidiana

5. Nombres enters

Nombres enters

Comparació de nombres enters

Suma i restes de nombres enters

Sumes i restes combinades

Sumes i restes amb parèntesis

Multiplicació i divisió de nombres enters

L’essencial

Activitats

A la vida quotidiana

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*


six + = 11

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>