Matemàtiques 2n ESO

Repàs

- Nombres naturals
- Jerarquia de les operacions
- Fraccions
- Nombres decimals
- Raó i proporció
- Unitats de capacitat, massa i superfície
- Angles
- Polígons
- Classificació de polígons
- Triangles
- Coordenades cartesianes

1. Nombres enters

- Nombres enters
- Suma i resta de nombres enters
- Multiplicació i divisió de nombres enters
- Potències de nombres enters
- Operacions amb potències
- Arrel quadrada de nombres enters
- Jerarquia de les operacions
- Divisibilitat entre nombres enters
- Resum
- Activitats
- Exemples al nostre món

2. Fraccions

- Fraccions
- Fraccions equivalents
- Comparació de fraccions
- Operacions amb fraccions
- Operacions combinades de fraccions
- Potència i arrel quadrada d’una fracció
- Resum
- Activitats
- Exemples al nostre món

3. Nombres decimals

- Nombres decimals
- Operacions amb nombres decimals
- Arrel quadrada. Aproximació decimal
- Aproximació i estimació
- Resum
- Activitats
- Exemples al nostre món

4. Sistema sexagesimal

- Sistema sexagesimal
- Fora complexa i incomplexa
- Operacions en el sistema sexagesimal
- Resum
- Activitats
- Exemples al nostre món

5. Expressions algebraiques

-Llenguatge algebraic
- Expressions algebraiques
- Monomis
- Operacions amb monomis
- Polinomis
- Factor comú
- Igualtats notables
- Resum
- Activitats
- Exemples al nostre món

6. Equacions i sistemes

- Identitats i equacions
- Elements d’una equació
- Transposició de termes
- Resolució d’equacions de primer grau
- Equacions lineals
- Sistemes d’equacions lineals
- Resolució de sistemes
- Resolució de problemes amb equacions i sistemes
- Resum
- Activitats
- Exemples al nostre món

7. Proporcionalitat numèrica

- Raó i proporció
- Terme desconegut d’una proporció
- Magnituds directament propocionals
- Problemes de proporcionalitat directa
- Magnituds inversament proporcionals
- Problemes de proporcionalitat inversa
- Percentatges
- Resum
- Activitats
- Exemples al nostre món

8. Proporcionalitat geomètrica

- Segments en el plànol
- Segments proporcionals
- Teorema de Tales
- Aplicacions del teorema de Tales
- Semblança de triangles
- Criteris de semblança de triangles
- Aplicació de la semblança de triangles
- Polígons semblants
- Escales
- Resum
- Activitats
- Exemples al nostre món

9. Figures planes. Àrees

- Teorema de Pitàgores
- Aplicacions del teorema de Pitàgores
- Àrees de polígons
- Longitud d’una circunferència
- Àrea de figures circulars
- Angles en els polígons
- Angles en la circunferència
- Resum
- Activitats
- Exemples al nostre món

10. Cossos geomètris

- Poliedres
- Poliedres regulars
- Prismes
- Piràmides
- Cossos de revolució
- Resum
- Activitats
- Exemples al nostre món

11. Volum de cossos geomètrics

- Volum d’un cos
- Volum, capacitat i massa
- Densitat
- Volum d’un ortoedre
- Volum de prismes i cilindres
- Volum de piràmides i cons
- Volum de l’esfera
- Resum
- Activitats
- Exemples al nostre món

12. Funcions

- Coordenades cartesianes
- Concepte de funció
- Representació gràfica d’una funció
- Estudi d’una funció
- Funció de proporcionalitat directa
- Funció de proporcionalitat inversa
- Resum
- Activitats
- Exemples al nostre món

13. Estadística

- Estadística
- Tipus de variables
- Freqüències. Taula de freqüències
- Gràfics estadístics
- Mesures de centralització
- Mesures de dispresió
- Resum
- Activitats
- Exemples al nostre món

14. Probabilitat

- Experiments aleatoris. Esdeveniments
- Idea de probabilitat. Regla de Laplace
- Probabilitat. Propietats
- Càlcul de probabilitats a partir de diagrames d’arbre
- Resum
- Activitats
- Exemples al nostre món

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*


four − = 1

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>