Matemàtiques 4t ESO

Nombres reals

Nombres racionals
Nombres irracionals
Nombres reals
Recta real
Intervals
Aproximacions
Errors en l’aproximació

Potencies i radicals

Potències d’exponent enter
Notació científica
Radicals
Potències d’exponent fraccionari
Operacions amb radicals
Racionalització

Polinomis i fraccions algebraiques

Polinomis
Regla de Ruffini
Arrels d’un polinomi
Factorització
Fraccions algebraiques

Equacions i inequacions

Equacions
Equacions de primer i de segon grau
Altres tipus d’equacions
Inequacions

Semblança

Semblança
Teorema de Tales
Semblança de triangles
Semblança en triangles rectangles
Aplicació de la semblança de triangles
Semblança en àrees i volums

Trigonometria

Raons trigonomètriques d’un angle agut
Relacions entre les raons trigonomètriques d’un angle
Raons trigonomètriques de 30º,45º i 60º
Resolució de triangles rectangles
Aplicacions de la trigonometria

Geometria analítica

Vectors
Operacions amb vectors
Equacions de la recta
Propietats analítiques i mètriques
Incidència i paral·lelisme de rectes

Funcions

Concepte de funció
Taules i gràfiques
Domini i recorregut d’una funció
Funcions definides “a trossos”
Propietats de les funcions

Funcions polinòmiques
Funcions racionals
Funcions exponencials. Aplicacions

Estadística unidimensional

Població i mostra. Variables estadístiques
Taules de freqüències
Gràfics estadístics
Mesures de centralització
Mesures de posició
Mesures de dispersió
Anàlisi de les mesures estadístiques

Distribucions bidimensionals

Dependència funcional i estadística
Distribucións bidimensionals. Taules
Gràfics. Núvols de punts
Idea de correlació
Ajust d’un núvol mitjançant una recta

Combinatòria

Mètodes de comptatge
Tipus de configuracions
Nombres combinatoris
Binomi de Newton

Probabilitat

Experiment aleatoris. Esdeveniments
Operacions amb esdeveniments
Probabilitat d’un esdeveniment
Freqüència i probabilitat
Probabilitat condicionada
Esdeveniments dependents i independents

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*


+ seven = 13

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>