Matemàtiques

- Els Nombres naturals
- Els Nombres enters
- Els nombres primers
- Concepte de múltiple i divisor, i les seves propietats. Divisibilitat.
- Descomposició factorial en factors primers
- Màxim comú divisor (mcd) i mínim comú múltiple (mcm)
- Fraccions i càlcul amb fraccions. Comparació i ordenació de fraccions. Fracció generatriu
- Proporcionalitat aritmètica. Les regles de tres (directa, inversa i composta)
- El tant per cent
- Potències i arrels
- Nombres racionals
- Càlcul mental aproximat o exacte: Introducció, la suma, la resta,
- Xifres significatives
- Notació científica
- Aproximació. Arrodoniment i truncament
- Error: error relatiu i error absolut
- Angles: classificació i operacions
- Triangles
- Proporcionalitat de segments. Reconeixement de figures semblant Teorema de Thales
- Triangle rectangle. Teorema de Pitàgores
- Polígons, La circumferència i el cercle. Càlcul de perímetres i àrees
- Políedres. Càlcul de volum d’un cos geomètric
- El llenguatge algebraic. Enunciats en llenguatge algebraic. Exercicis de llenguatge algebraic. Solucions dels exercicis de llenguatge algebraic.
- Monomis i polinomis
- Sistema de referència cartesiana
- Equacions de primer grau: amb una incògnita i amb dues incògnites
- Sistemes d’equacions
- Equacions de segon grau. Altres funcions d’interès
- Raons trigonomètriques d’un angle agut d’un triangle rectangle
- Períodes de creixement i de decreixement en un gràfic.
- Reconeixement de tendències. Determinació dels valors màxims i mínims.
- Distinció entre el creixement lineal i exponencial.
- Magnituds que varien en el temps. Elaboració de gràfics estadístics temporals.
- Lectura i interpretació de taules i gràfiques temporals.
- Variables.
- Formes de representació de les relacions entre magnituds: la taula i el gràfic,
- Informació a partir dels gràfics i taules estadístiques de variable discreta.
- Organització de les dades. Representació gràfica i tabular. Taules de valors de doble entrada
- Identificació de la població objecte d’estudi i de la variable estadística que s’hi vol analitzar
- Distribució d’una variable: freqüència absoluta i freqüència relativa
- Paràmetres de centralització: mitjana aritmètica, mode i mediana
- Paràmetres de dispersió: recorregut, desviació mitjana i desviació típica

- Probabilitat

- Esdeveniments
- Probabilitat d’un esdeveniment
- Experiments aleatoris compostos (1)
- Probabilitats d’esdeveniments dependents en experiments aleatoris compostos (2). La probabilitat condicionada

- Probabilitat teòrica i probabilitat experimental
- Freqüència absoluta i freqüència relativa
- Les lleis dels grans nombres

One thought on “Matemàtiques

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*


nine − 1 =

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>